ජිනීවා උගුල හරහා රට ලේ හලාගන්න කඳුළු දේශයක් වන හැටි - මොහාන් සමරනායක

1 comment: