රට බේරාගත් රණවිරුවන් දීන ලෙස පාවා දුන් ද්‍රෝහී ආණ්ඩුවේ නිරුවත: ගෙවිඳු කුමාරතුංග

0 comments: