වෙනම රාජ්‍යයක් ප්‍රකාශ කිරීම වැළක්වන්න හැකි වූ පනත ඉවත් කරන්නත් මේ රජය එකඟ වෙලා. පුදුමයි!

0 comments: