ජිනීවා :හමුදා විරුවන් දංගෙඩියට යවා රට බෙදන හැටි - ජනාධිපති නීතීඥ මනෝහර ද සිල්වා

0 comments: