1815 උඩරට ගිවිසුමේ ද්‍රෝහීනුත් කියාවි 'අපි රට සුද්දගෙන් බේරගත්ත' කියල - ගෙවිඳු කුමාරතුංග

0 comments: