රට බේරාගත් රණවිරුවන් දීන ලෙස පාවා දුන් ද්‍රෝහී ආණ්ඩුවේ නිරුවත: ගෙවිඳු කුමාරතුංග

0 comments:

ජිනීවා :හමුදා විරුවන් දංගෙඩියට යවා රට බෙදන හැටි - ජනාධිපති නීතීඥ මනෝහර ද සිල්වා

0 comments:

ජිනීවා උගුල හරහා රට ලේ හලාගන්න කඳුළු දේශයක් වන හැටි - මොහාන් සමරනායක

1 comments: