"චන්දයෙන් ඊළමට මග නවතමු" පූජ්‍ය ඇල්ලේ ගුණවංශ හිමි

1 comment:

  1. උතුර හා නැගෙනහිර සිංහලයාගේ ඓතිහාසික උරුමය ගැනත් ඔබ වහන්සේගේ දේශනයට එක් කිරීම කාලින අවශ්‍යතාවයක් ලෙස දකිනවා.

    ReplyDelete