වෙනස සැපද? යන මැයෙන් මහනුවරදී පැවැත්වූ යුතුකම සම්මන්ත්‍රණය - අද දෙරණ වාර්ථාව 2015-08-01

0 comments: