හවුල් ආණ්ඩුව සාදරයෙන් පිළිගත් ජිනීවා වාර්ථාවේ අමු කෙප්ප - ජනාධිපති නීතිඥ මනෝහරද සිල්වා

0 comments: